Καλείσθε να συμμετέχετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη την 13η του μηνός Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις: α) του άρθρου 184 Ν. 4635/2019, β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 67 του ν.4830/2021 (Α’ 169) γ) των υπ’ αρθιμ.18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29-05-2020, 60249/22-09-2020, 426/77233/ 13.11.2020 & 643/69472/24.09.2021 Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών δ) του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία (α), (β) και (γ) διατάξεις. Παρακαλούνται τα συμμετέχοντα στο όργανο μέλη το αργότερο έως τη Δευτέρα 13/12/2021 και ώρα 12:00 να ενημερώσουν τον Πρόεδρο αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής τους σε αυτή, δηλαδή είτε διά ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης 

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών