Καλείσθε να συμμετέχετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ την 13η του μηνός Μαρτίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 20:00, για τη συζήτηση και απόφασης στο συνημμένο θέμα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις: α) του άρθρου 184 Ν. 4635/2019, β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 γ) των υπ’ αρθιμ.18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29-05-2020, 60249/22-09-2020 και 426/77233/ 13.11.2020 Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών δ) του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία (α), (β) και (γ) διατάξεις.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα βάσει των διατάξεων του Ν.3852/2010 αρ.67 παρ.5, εξαιτίας του θλιβερού αγγέλματος του θανάτου του εν ενεργεία Δημοτικού Συμβούλου Μπεναρδή Γεώργιου.

 

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών