ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι, αναρτήθηκε στο δημοτικό κατάστημα η ανακοίνωση ΣΟΧ1/2021 για πρόσληψη εποχικού προσωπικού για δύο (2) θέσεις ΥΕ Εργατών Καθαριότητας και ΥΕ Εργατών Ύδρευσης/ Άρδευσης -Αποχέτευσης στον Δήμο Ηρωικής Νήσου Ψαρών, διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει μέσω Α.Σ.Ε.Π. και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών, αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών, Ψαρά Τ.Κ. 82104 Υπόψη κου Ν.Γιαννέλλη τηλ.2274350117),  εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο δημοτικό κατάστημα, δηλαδή από το Σάββατο 17/4/2021 έως και την Δευτέρα 26/4/2021 (σφραγίδα ταχυδρομείου) 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε το πληροφοριακό υλικό παρακάτω, καθώς και σto τηλ.2274350117 κ.Ν.Γιαννέλλη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΣΟΧ 1/2021

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών