ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους κ.κ. Δημότες ότι ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων με ημερομηνία λήξης της υποβολής την 30η Οκτωβρίου 2020, για την εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, η οποία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας με ηλεκτρονική διεύθυνση:https://oreina.epidomata.gov.gr/, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet, ή μέσω Κ.Ε.Π.

 

Οι προϋποθέσεις χορήγησης της ετήσιας εισοδηματικής πολιτικής είναι οι εξής: 

 

Α) Τα μέλη της οικογένειας που κατοικούν είτε μόνιμα σε ορεινές ή και μειονεκτικές περιοχές ή τουλάχιστον δύο (2) έτη πριν την υποβολή της αίτησης. Αυτό προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας του εισοδήματος των δικαιούχων για τα δύο (2) τελευταία πριν από την υποβολή της αίτησης φορολογικά έτη σε συνδυασμό με τα στοιχεία του Φορολογικού Μητρώου.

Β) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 4.700 ευρώ.

 

Απαραίτητα στοιχεία που θα πρέπει να δηλωθούν κατά την υποβολή της αίτησής

Α) Στοιχεία ενεργού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα, η ΕΛ.ΤΑ, δικαιούχος ή συνδικαιούχος του οποίου είναι ο ίδιος και στον οποίον θα πιστωθεί η εισοδηματική ενίσχυση                                                      Β) Έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
Γ) Τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου

Επίσης δηλώνεται ανά περίπτωση:

-Εφόσον ο αιτών είναι έγγαμος ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης το οποίο βρίσκεται σε ισχύ, δηλώνεται υποχρεωτικά και το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το όνομα της μητέρας και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του συζύγου ή του ετέρου μέρους του συμφώνου συμβίωσης
-Εφόσον στην οικογένεια του αιτούντος υπάρχουν άγαμα ανήλικα τέκνα, που δηλώνονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του αιτούντος ως εξαρτώμενα μέλη, συμπληρώνεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το όνομα της μητέρας και προαιρετικά ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ)

                                

 

 

Για πιθανές επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο Κ.Ε.Π., τηλ.2274350116

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών