Σας ενημερώνουμε ότι οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών πηγαδιών που σύμφωνα με το ΦΕΚ 2878Β 27-10-2014 δήλωσαν τα πηγάδια τους ως ενεργά, μπορούν να προσέλθουν στον δήμο για την έκδοση άδειας χρήσης ύδατος. Η προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών λήγει στις 30/4/2015.

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών