04/2018 ΑΔΣ 16/13-02-2018 Τεκμηρίωση σκοπιμότητας κατασκευής νέου κτιρίου για τη στέγαση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Ψαρών

04/2018 ΑΔΣ 17/13-02-2018 Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης Δήμου Ψαρών 2018

04/2018 ΑΔΣ 18/13-02-2018 Προγραμματισμός προσλήψεων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους

04/2018 ΑΔΣ 19/13-02-2018 Προγραμματισμός προσλήψεων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα

04/2018 ΑΔΣ 20/13-02-2018 Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ‘‘Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης έργων των ΟΤΑ’’ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

04/2018 ΑΔΣ 21/13-02-2018 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 

04/2018 ΑΔΣ 22/13-02-2018 Υποχρεωτική αναμόρφωση - τροποποίηση του προϋπολογισμού και αντίστοιχα του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ψαρών, οικον. έτους 2018

04/2018 ΑΔΣ 23/13-02-2018  Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου κ ψήφιση πίστωσης των δαπανών μετακίνησής του

 

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών