01/2018 ΑΔΣ 01/12-01-2018 Αποδοχή παραχώρησης σε κοινή χρήση τμημάτων οικοπέδου ιδιοκτησίας Μιχαήλ Λούπη του Νικολάου

01/2018 ΑΔΣ 02/12-01-2018 Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

01/2018 ΑΔΣ 03/12-01-2018 Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης - αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών βάσει του Ν. 4412/2016.

01/2018 ΑΔΣ 04/12-01-2018 Συγκρότηση επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

01/2018 ΑΔΣ 05/12-01-2018 Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών

01/2018 ΑΔΣ 06/12-01-2018 Δωρεάν παραχώρηση τρέιλερ μεταφοράς σκαφών στο Δήμο Οινουσσών για 2 έτη

01/2018 ΑΔΣ 07/12-01-2018 Εξέταση αίτησης χορήγησης δωρεάν σίτισης στους αναπληρωτές α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης.

01/2018 ΑΔΣ 08/12-01-2018 Ένταξη προγράμματος HOPEGENESIS υπό την αιγίδα του Δήμου Ψαρών

01/2018 ΑΔΣ 09/12-01-2018 «Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου»

 

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών