Η παρούσα ιστορική αναδρομή αποτελεί προϊόν εργασίας και προσφορά του Πανοσιολογιότατου Αρχιμανδρίτη Ιωακείμ Αρχοντού.


Μετά τήν ἀπελευθέρωσή τοῦ νησιοῦ ὁρίσθηκε ὅπως οἱ δύο βουλευτές νά ἐκλέγονται ἀπό κοινοῦ ἀπό τά Νέα & Παλαιά Ψαρά, προνόμιο πού καταργήθηκε τό 1935.

Κατά τόν Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο & συγκεκριμένα μέ τήν κατάρρευση τοῦ μετώπου τό νησί λόγω τῆς στρατηγικῆς τοῦ θέσεως ἔπαιξε σημαντικό ρόλο στή φιλοξενία & ἐν συνεχεία φυγάδευση στή Μ. Ἀσία πλήθους ἀξιωματικῶν & στρατιωτῶν Ἑλλήνων & μή. Οἱ Ψαριανοί μέ μεγάλο κίνδυνο τῆς ζωῆς τους & παρά τήν παρουσία γερμανῶν στρατιωτῶν στό νησί τους κατόρθωσαν μέ ἄκρα μυστικότητα νά τούς φυγαδεύουν τή νύκτα μέ βάρκες μέχρι τά μικρασιατικά παράλια.  Τό προσωπικό τῆς Ἱ. Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ψαρῶν & ἱδιαίτερα ὁ Γέροντας Συμεών διαδραμάτησαν καθοριστικό ρόλο στή μυστική φιλοξενία, περίθαλψη & φυγάδευση  ὑψηλόβαθμων ἀξιωματικῶν. Κατά τό χρονικό διάστημα ἀπό τις 3 Μαΐου 1941 – χρονολογία ἀφίξεως τῶν Γερμανῶν στά Ψαρά – μέχρι τίς 10 Σεπτεμβρίου 1944, ὅπου ἔφυγαν, οἱ Ψαριανοί βίωσαν ἔντονα τήν πείνα, τήν στέρηση & τόν φόβο. Πολλοί δέ ἔφυγαν πρός ἀναζήτηση καλλίτερης διαβιώσεως πρός τήν Τουρκία & Μέση Ἀνατολή. Τήν ἄνοιξη τοῦ 1944 ἑλληνικά Κομμάντος ἐπιτίθενται τήν νύκτα ἐναντίον τῶν Γερμανῶν πού παρέμεναν στό Φάρο τοῦ νησιοῦ μετατρέποντάς τον σέ φυλάκιο. Ἡ ἐπιχείρηση αὐτή, ἐξαιτίας τῆς μή καλῆς καταστρώσεως τοῦ σχεδίου, ἀποτυγχάνει & οἱ συνέπειες γιά τούς ψαριανούς θά ἦταν ἄσχημες ἄν οἱ Γερμανοί, πού θεωροῦσαν τούς Ψαριανούς ὑπαίτιους αὐτοῦ τοῦ ἐγχειρήματος, δέν εὔρισκαν πειστικές μαρτυρίες, πού πιστοποιοῦσαν τήν παρουσία Κομμάντος. Τό θετικό ἦταν ὅτι μετά ἀπό λίγο χρονικό διάστημα ἔφυγαν ὀριστικά ἀπό τά Ψαρά.

Τό 1984 ἡ Βουλή τῶν Ἑλλήνων ἀνακήρυξε, τιμῆς ἔνεκεν, τήν κοινότητα τῶν Ψαρῶν σέ Δῆμο.

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών