Καλείσθε να προσέλθετε στην έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 19η του μηνός Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο συνημμένο θέμα.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα βάσει των διατάξεων του Ν.3852/2010 αρ.67 παρ.5, λόγω των χρονικών ορίων και προθεσμιών που τίθενται με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 66103/13-06-2017 Πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Δημ. Επενδύσεων- ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 31 Ιουλίου 2017.

Λόγω της αναγκαιότητας άμεσης δρομολόγησης των διαδικασιών εκείνων που απαιτούνται για την έγκριση πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης έργων στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Βόρειο Αιγαίο 2017-2020 (Σύνταξη τεχνικών δελτίων, δημιουργία φακέλων προτάσεων) απαιτείται προηγούμενη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών