Καλείσθε να προσέλθετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 18η του μηνός Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα βάσει των διατάξεων του Ν.3852/2010 αρ.75 παρ.6 διότι:
 ΘΕΜΑ 1 ο Έχει οριστεί ημερομηνία της περαιτέρω συζήτησης ενώπιον του
Μονεμελούς Πρωτοδικείου Χίου των εκδικασθεισών αγωγών οικογένειας
Αρχοντού κατά του Δήμου Ψαρών η 20η Σεπτεμβρίου 2017 και πρέπει άμεσα να
ανατεθεί η πληρεξουσιότητα σε δικηγόρο για την εκπροσώπηση του δήμου στην εν λόγω συζήτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.
 ΘΕΜΑ 2 ο έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους και παρίσταται ανάγκη άμεσης δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών.

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών