Καλείσθε να προσέλθετε στη 2η επανάληψη δημόσιας συνεδρίαση (εξ αναβολής λόγω μη συμπλήρωσης απαρτίας) του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 12η του μηνός Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ίδια θέματα της υπ΄αρ. 133/5-2-2015 ημερήσιας διάταξης, τα οποία επισυνάπτονται στη παρούσα.

Έχουν προηγηθεί οι υπ΄αρ. 133/5-2-2015 & και 172/10-2-2015 συνεχείς προσκλήσεις για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι συνεδριάσεις αναβλήθηκαν λόγω μη συμπλήρωσης της απαιτούμενης απαρτίας.

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθ. 7 παρ.3 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού μας Συμβουλίου και αντίστοιχα του με αρ. πρωτ. 16852/6-4-2011 Πρότυπου Κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου, «Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το Συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του»

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών