Καλείσθε να προσέλθετε στην έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 10η του μηνός Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ 2 και 5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) και στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου για τους παρακάτω λόγους:

όσον αφορά στο πρώτο θέμα για την απρόσκοπτη λειτουργία του Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ», όσον αφορά στο δεύτερο θέμα για την απρόσκοπτη λειτουργία της Δι.Α.Νο.Χ. Α.Ε και επειδή θα πρέπει η σχετική απόφαση να ληφθεί εντός προβλεπόμενων προθεσμιών, όσον αφορά στο τρίτο θέμα η άμεση λήψη σχετικής απόφασης είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου μέσα στο χρονοδιάγραμμα εργασιών, που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί δημοσίων έργων.

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών