Ο Δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Ψαρών Ν. Χίου
Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου με την επωνυμία «Ξενώνας ΕΟΤ» για χρονικό διάστημα είκοσι πέντε (25) ετών, υπό τον όρο ότι ο μισθωτής θα αναλάβει το σύνολο της δαπάνης ανακαίνισης ή ανακατασκευής του ακινήτου και θα προβεί σε τυχόν πρόσθετες παροχές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ειδικότερα στους όρους της αναλυτικής διακήρυξης της δημοπρασίας, προκειμένω το κτίριο να λειτουργήσει ως ξενοδοχείο κατηγορίας τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, με κατ' ελάχιστο αριθμό κλινών που θα ορίσει ο Ε.Ο.Τ.
Το ακίνητο βρίσκεται στο νοτιοδυτικό λόφο του οικισμού της Η.Ν. Ψαρών, κατάντη του Ι.Ν. Αγ. Νικολάου και αποτελείται από σύνολο διαμερισμάτων τα οποία εκτείνονται σε τέσσερις στάθμες, ακολουθώντας την κλίση του λόφου. Οι κτηριακές υποδομές έχουν συνολική έκταση (δόμηση) 417,13 τμ και το οικόπεδο, στο οποίο κατασκευάστηκε το κτηριακό συγκρότημα καταλαμβάνει έκταση 1987.84 τμ.
Η δημοπρασία θα είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική και θα διενεργηθεί την 21η του μηνός Μαΐου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος το οποίο βρίσκεται στα Ψαρά, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των πενήντα ευρώ (50,00 €).
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο των εξήντα ευρώ (60,00 €) ευρώ.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Η.Ν. Ψαρών, Αρμόδια: Γιάννη Αρχόντισσα, Διεύθυνση: Ψαρά ΤΚ 821 04 Τηλέφωνο: 22743 50111 FAX: 22740 61341
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Κωνσταντίνος Βρατσάνος
 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών