Ο Δήμος Ψαρών διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "Αποκατάσταση βατότητας δρόμου προς Φανάρι" με προϋπολογισμό 49.200,51 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ), σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016.

Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών οδοποιίας με προϋπολογισμό 42.051,72 €  δηλ. δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου (Οινοπίωνος 1, 82100, Χίος), στις 23/10/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. (ώρα ληξης), από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.

Τα Τεύχη Δημοπράτησης και το ΤΕΥΔ παρέχονται από τα γραφεία του Δήμου Ψαρών ή εναλλακτικά μπορείτε τα κατεβάσετε από την ιστοσελίδα του δήμου. Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς παρέχεται μετά από αίτηση από τα γραφεία του Δήμου Ψαρών. (Υπεύθυνος: Π. Χατζηπαναγιώτης, Τηλ: 22743-50112, Fax: 22743-50113).

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών