Λειτουργία τηλεφωνικών γραμμών ψυχοκοινωνικής στήριξης και πληροφόρησης των πολιτών σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, Τμήμα Δ' αγωγής Υγείας και Πρόληψης, σύμφωνα με την παρ.3 δ του άρθρου 19 του Π.Δ.106 (ΦΕΚ 173/Α'/28.08.2014) "Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας", έχει αρμοδιότητα για την ανάπτυξη ενεργειών και δράσεων, για θέματα ενημέρωσης, πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και οργάνωσης προγραμμάτων αγωγής υγείας καθώς και σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων πρόληψης σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, απέστειλλε έναν πίνακα φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πληροφόρησης και προσφοράς υπηρεσιών προς τους πολίτες, αναλόγων με το αντικείμενο τους προκειμένου να αξιοποιηθούν από τους επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στις Μονάδες Υγείας του ΠΕ.Δ.Υ, έτσι ώστε να ενισχυθεί το έργο τους στο πεδίο της πρόληψης, υποστήριξης και παραπομπής των πολιτών.

Στον εν λόγω πίνακα καταγράφονται ενδεικτικά οι φορείς ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΜΚΟ, ΑΜΚΕ κλπ, που μεταξύ των άλλων υπηρεσιών που παρέχουν, αναπτύσσουν και λειτουργούν τηλεφωνικές γραμμές άμεσης παροχής βοήθειας. 

Μπορείτε να δείτε ή να κατεβάσετε τους πίνακες με τα στοιχεία και τα τηλέφωνα των φορέων που παρέχουν ψυχοκοινωνική στήριξη και πληροφόρηση των πολιτών σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, από τα παρακάτω αρχεία.

Πίνακας 1

Πίνακας 2

Πίνακας 3

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών