Εισοδηματική Ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών έτους 2015.

Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οι οικογένειες Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, που κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.700,00€. Συνεπώς οι άγαμοι δεν είναι δικαιούχοι. Για τις περιπτώσεις των μονογονεϊκών οικογενειών πρέπει να προσκομίζεται επιπλέον και αποδεικτικό για την επιμέλεια των παιδιών.

Επίσης πρέπει οι αιτούντες να έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις για τα έτη 2010 – 2011 – 2012 – 2013 και 2014. Σε αντίθετη περίπτωση να απευθύνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για σχετική τακτοποίηση των φορολογικών τους υποχρεώσεων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 1 Σεπτεβρίου έως το τέλος του χρόνου.

Ενημερωτικό σημείωμα.

Υπόδειγμα της αίτησης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά.

Πρότυπο υπεύθυνης δήλωσης.

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών