Ο Δήμος Ψαρών θέτει σε δημόσια διαβούλευση τα κάτωθι θέματα :

  1. κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος του δήμου, οικονομικού έτους 2016.
  2. κατάρτιση του Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016.
  3. κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου του 5ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019 (σύμφωνα με την ΥΑ  41179/23-10-2014 (ΦΕΚ Β 2970 2014) «Περιεχόμενο δομή Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ 2014-2019».

Θέλω να συμμετέχω στη δημόσια διαβούλευση!

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών