Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ

Ο Δήμος Ψαρών, στο πλαίσιο του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/21.03.2015 τεύχος Α') «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας», ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το ν. 1337/1983.

Συγκεκριμένα:

Α. Στη ρύθμιση του Ν. 4321/2015 υπάγεται το σύνολο των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015 προς το Δήμο.

Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσειςμε απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.

Γ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 1 του Ν. 4321/2015 πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Δ. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ. 

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στη ρύθμιση μπορούν να παραλαμβάνονται:

  • Με υποβολή στα γραφεία του Δήμου ή,
  • Μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) από δημόσια υπηρεσία (ΚΕΠ) ή,
  • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση psara2@otenet.gr

Το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο στα γραφεία του Δήμου καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimospsaron.gr.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση ισχύει:

Μέχρι 26 Μαΐου 2015

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν χρήση της συγκεκριμένης ρύθμισης, ώστε να μπορέσουν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους προς το Δήμο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο ή στο τηλέφωνο 22743 50111 και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών