ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΨΑΡΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΡΙΤΗ (18 & 19/02/2019)

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας τη Δεύτερα και την Τρίτη 18&19/02/2019 θα λειτουργήσει κινητή μονάδα εξυπηρέτησης πολιτών του Γραφείου Κτηματογράφησης Χίου. Καλούνται όλοι οι κάτοικοι των Ψαρών που διαθέτουν ιδιοκτησίες εντός της Περιφερειακής Ενότητας Χίου να προσέλθουν και να υποβάλλουν τις δηλώσεις ιδιοκτησίας τους για το Εθνικό Κτηματολόγιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ για την παραλαβή της δήλωσης σας θα πρέπει να έχετε συγκεντρώσει:

  • Το έντυπο της δήλωσης στο Εθνικό Κτηματολόγιο Δ1 (συμπληρωμένο).
  • Απλό φωτοαντίγραφο του/των τίτλου/ων, που τεκμηριώνει/ουν το δικαίωμα σε ακίνητο (π.χ. Συμβόλαιο/α). Εάν κάποιος έχει αποκτήσει το δικαίωμά του σε ένα ακίνητο με περισσότερους από έναν τίτλους, τότε θα πρέπει να υποβάλει αντίγραφα όλων των τίτλων.
  • Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής / εγγραφής του τίτλου στο Υποθηκοφυλακείο.
  • Στοιχεία για τον εντοπισμό του ακινήτου (τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο / απόσπασμα θέασης / ορθοφωτοχάρτης)
  • Απλό φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του δικαιούχου.
  • Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει τον Α.Φ.Μ. του δικαιούχου (π.χ. απόσπασμα του εκκαθαριστικού σημειώματος ή της δήλωση της εφορίας, αποδεικτικό απόδοσης Α.Φ.Μ., λογαριασμό ∆ΕΗ κ.λ.π.).
  • Εξουσιοδότηση / πληρεξούσιο κ.λ.π. σε περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο και όχι από το δικαιούχο.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαδικασία,  τα απαιτούμενα έγγραφα, και την συμπλήρωση του εντύπου της δήλωσης επικοινωνήστε το συντομότερο δυνατό με το Γραφείο Κτηματογράφησης Χίου (τηλ. 22715 00037, 210 3001872 / e-mail:chios@ktimava.gr) ή επισκεφθείτε τους ιστοτόπους www.ktimava.gr και www.ktimatologio.gr. Όποιος επιθυμεί μπορεί να κλείσει ραντεβού ώστε να εξεταστεί η περίπτωσή του ξεχωριστά.

ΈΓΓΡΑΦΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ GOOGLE

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών