simaia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Ψαρά,19/1/2018

        ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

      ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ

Ο Δήμος Ψαρών, στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας για την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων του νησιού μας, θέτει σε δημόσια διαβούλευση το υπό κατάρτιση Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤοΣΔΑ). Η εκπόνηση τοπικών σχεδίων εντάσσεται στη νέα πολιτική διαχείρισης στερεών αποβλήτων που προδιαγράφεται τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο και έχει ως κύριο στόχο η διαχείριση του μεγαλύτερου μέρους των παραγόμενων αποβλήτων να γίνεται σε επίπεδο δήμου.

Συνέπεια αυτού του τρόπου διαχείρισης είναι η δραστική μείωση των αποβλήτων που απορρίπτονται στον κοινό (πράσινο) κάδο σε σύμμεικτη μορφή και οδηγούνται σε τελική διάθεση. Στόχος του ΤοΣΔΑ Ψαρών είναι να αναβαθμίσει την υφιστάμενη κατάσταση, να προδιαγράψει τη γενική εικόνα και τη σύγχρονη προσέγγιση για την πολιτική διαχείρισης αποβλήτων και να χρησιμοποιηθεί ως κατευθυντήριο κείμενο αναφοράς και δράσεων για τα επόμενα έτη.

O Δήμος Ψαρών στο πλαίσιο ενός μοντέλου διαχείρισης στερεών αποβλήτων με έμφαση στην προδιαλογή των απορριμμάτων, συνέταξε ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισής τους με στόχο την αλλαγή του υφιστάμενου μοντέλου που είναι επιβλαβές για το περιβάλλον και την ανάπτυξη του νησιού, ανθυγιεινό για τους εργαζόμενους στο δίκτυο αποκομιδής και διαχείρισης και οικονομικά ζημιογόνο για το δήμο και το δημότη γενικότερα.

Το προτεινόμενο σχέδιο δίνει έμφαση στη “Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ)”, δηλαδή στην “κατοικία” και τους “επαγγελματικούς χώρους”, όπου παράγονται τα στερεά απόβλητα, υιοθετεί δράσεις πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης με σκοπό τη σταδιακή μείωση της ποσότητας των αποβλήτων που οδηγούνται για υγειονομική ταφή σε σύμμεικτη μορφή, χωρίς καμιά διαλογή.

` Το όφελος θα είναι πολλαπλό, κυρίως θα είναι κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό. Στην κατεύθυνση της πρόληψης - επαναχρησιμοποίησης - ανακύκλωσης αναπτύσσονται νέες δράσεις, βελτιώνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου Ψαρών, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ευαισθητοποίησης και κοινωνικής συμμετοχής των δημοτών, εξοικονομούνται φυσικοί πόροι και ενέργεια, δημιουργούνται νέες θέσεις απασχόλησης και διασφαλίζονται χαμηλότερα δημοτικά τέλη, ανάλογα με τα ποσοστά ανακύκλωσης.

Για την υλοποίηση του σχεδίου θα προωθηθεί με συστηματικό τρόπο η δημιουργία όλων εκείνων των υποδομών, που σαν κεντρικό στόχο θα έχουν τη διαρκή μείωση των προς τελική διάθεση αποβλήτων με σταδιακή αύξηση της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και της ανάκτησης υλικών.

Οι κύριες υποδομές και δράσεις αφορούν:

  • ΔσΠ Ανακυκλώσιμων Υλικών με Γωνίες Ανακύκλωσης

  • ΔσΠ Οργανικών αποβλήτων κουζίνας με καφέ κάδους

  • Οικιακή κομποστοποίηση

  • Εγκατάσταση Πράσινου Σημείου Ψαρών στη θέση “Διασέλι” στο χώρο του ΣΜΑ

  • Δημοτική Κομποστοποίηση οργανικών και κλαδεμάτων κήπων και πάρκων στη θέση “Διασέλι”, επίσης στο χώρο του ΣΜΑ

  • Εγκατάσταση Εναλλακτικής Διαχείρισης και Διάθεσης Αδρανών και Αποβλήτων Κατασκευών, Κατεδαφίσεων και Εκσκαφών (ΑΕΚΚ) στη θέση “Καστρί” στο χώρο του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ.

Επίσης θα δοθεί μεγάλη έμφαση-επένδυση στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα ορθής διαχείρισης αποβλήτων, για όσο χρόνο χρειαστεί, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του ΤοΣΔΑ, σύμφωνα πάντοτε με την κείμενη νομοθεσία (ΠΕΣΔΑ, ΕΣΔΑ κλπ.).

Ο Δήμος Ψαρών έχει σκοπό να αποδείξει ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση μαζί με τους κατοίκους σε ένα μικρό νησί, με θέληση και ικανότητα, μπορεί να καταστήσει τη διαχείριση των απορριμμάτων πρότυπο μοντέλο περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Επιθυμώντας τη συμβολή όλων των δημοτών και των φορέων του νησιού μας στο έργο της κατάρτισης του Τοπικού Σχεδίου του δήμου μας, το θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση με σκοπό τη συλλογή προτάσεων, διορθώσεων και τροποποιήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις παρατηρήσεις τους στην ιστοσελίδα του Δήμου Ψαρών, επιλέγοντας τον σύνδεσμο ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΨΑΡΑ, στο Δημοτικό κατάστημα Ψαρών ή να τις στέλνουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση psara2@otenet.gr έως την Παρασκευή 9-2-2018.

Τα σχετικά με το αντικείμενο της διαβούλευσης αρχεία μπορείτε να τα διαβάσετε αποθηκεύοντάς τα στον υπολογιστή σας πατώντας στους παρακάτω σύνδεσμους:

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ Σ-1

ΣΧΕΔΙΟ Σ-2

ΣΧΕΔΙΟ Σ-3

Σ1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΚΑΣΤΡΙ

Σ1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΜΑ ΔΙΑΣΕΛΙ

ΧΑΡΤΗΣ

 

 

Ο Δήμαρχος Ψαρών

 

Κων/νος Βρατσάνος

 

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών