Ψαρά , 5/2/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε  η αρίθμ.3Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ για τη κάλυψη 8.166 θέσεων  τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών).

Για τον Δήμο Ψαρών οι θέσεις που προκηρύσσονται είναι οι κάτωθι:

1 ( μία)  θέση ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων και 

2  (δύο) θέσεις ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων είναι: 

Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 20 Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 7 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 8 Μαρτίου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 23 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Αναλυτικά για τις θέσεις, τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων  και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις αντίστοιχες θέσεις μπορείτε να ενημερωθείτε αποθηκευοντας το σχετικό ΦΕΚ στον υπολογιστή σας πατώντας εδώ.

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών