Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση και εκδόθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα "Ψηφιακή Αλληλεγγύη" που θα δώσει δωρεάν laptop, tablet και internet στους δικαιούχους που έλαβαν το Κοινωνικό Μέρισμα. Ειδικότερα, το πρόγραμμα "Ψηφιακή Αλληλεγγύη" αφορά στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών και εξοπλισμού στους δικαιούχους του κοινωνικού μερίσματος που κατοικούν στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης.

Το πρόγραμμα θα δίνει την δυνατότητα σε όσους από τις οκτώ Περιφέρειες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, πήραν το κοινωνικό μέρισμα να πάρουν εντελώς δωρεάν laptop ή tablet και internet για 12 μήνες. Οι δικαιούχοι σύμφωνα με την κατανομή που προβλεπει η απόφαση θα ανέρχονται σε 289.237. Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου οι δικαιούχοι είναι 14.753. Πιο συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να:

  • Αποκτήσουν ή να διατηρήσουν διαδικτυακή σύνδεση μέχρι την 31/10/2015 με την παροχή συνδρομής για ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο (σταθερή ή κινητή (mobile) ή δορυφορική).
  • Αποκτήσουν τον απαιτούμενο βασικό εξοπλισμό πρόσβασης στο διαδίκτυο, δηλαδή ηλεκτρονικό υπολογιστή τύπου tablet ή φορητό υπολογιστή τύπου netbook ή laptop.
  • Υποστηριχθούν και ενημερωθούν κατ’ οίκον σε βασικά στοιχεία χρήσης ΤΠΕ (προαιρετικά).

Οι παραπάνω παροχές αποτελούν τα πακέτα - κατηγορίες επιχορήγησης στο πλαίσιο της δράσης.

Φορείς της Δράσης

Φορέας Πρότασης της Δράσης είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Γ.Γ.Τ.Τ.) και Φορείς Υλοποίησης το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), η Γ.Γ.Τ.Τ. και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε.).

Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι της Δράσης είναι οι δικαιούχοι πολίτες του κοινωνικού μερίσματος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, που κατοικούν στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης βάσει των στοιχείων τους στο Πληροφοριακό Σύστημα «TAXISNET» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ).

Προϋπολογισμός δράσης και ποσό ενίσχυσης

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 100.000.000 Ευρώ σε δημόσια δαπάνη και θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης για κάθε ωφελούμενο, ανά πακέτο κατηγορία, είναι :

  • Ευρυζωνική Διαδικτυακή σύνδεση (σταθερή ή κινητή (mobile) ή δορυφορική), μέχρι 12 Ευρώ το μήνα και μέχρι 31/10/2015.
  • Βασικό εξοπλισμό πρόσβασης στο διαδίκτυο (tablet/ netbook/laptop), μέχρι 230 Ευρώ, και
  • Υπηρεσίες υποστήριξης συμβουλευτικής ενημέρωσης σε χρήση ΤΠΕ κατ’ οίκον μέχρι 60 Ευρώ

Τρόπος άντλησης στοιχείων ωφελουμένων

Τα στοιχεία των ωφελουμένων θα αντληθούν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Μεθοδολογία Υλοποίησης του έργου

Η υλοποίηση της δράσης θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο Voucher (κουπόνι). Ένα κουπόνι θα αντιστοιχεί σε κάθε ωφελούμενο (δικαιούχο του κοινωνικού μερίσματος). Η συνολική αξία του κουπονιού είναι το άθροισμα της αξίας των παροχών, καθεμιά από τις οποίες είναι διακριτά προκοστολογημένη. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά ποσού από τη μία κατηγορία επιχορήγησης στην άλλη. Η υλοποίηση της δράσης οργανώνεται στις ακόλουθες ενότητες:

1. Σχεδιασμός και εξειδίκευση της Δράσης.

2. Συγκρότηση Μητρώου Παρόχων/Προμηθευτών, και καταλόγου Συμβούλων Υποστήριξης/Ενημέρωσης.

3. Εξαργύρωση Χρήση του Κουπονιού από τους ωφελούμενους.

4. Παροχή συμβουλευτικής ενημέρωσης σε χρήση ΤΠΕ προς τους ωφελούμενους

5. Οργάνωση και υποστήριξη στην υλοποίηση της δράσης. Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το οποίο διέπει την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης στις περιφέρειες της.  

Βασικοί στόχοι της δράσης είναι η παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στους πολίτες, η μείωση του ψηφιακού χάσματος, η αύξηση της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας και των ευρυζωνικών υπηρεσιών. Οι στόχοι αυτοί συνάδουν απόλυτα με το Ψηφιακό Θεματολόγιο (Digital Agenda) και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση». 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

Ωφελούμενοι είναι όλοι οι δικαιούχοι πολίτες του κοινωνικού μερίσματος, όπως ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και τηρούνται στο ηλεκτρονικό αρχείο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων [ΓΓΠΣ]. Η διεύθυνση κατοικίας των ωφελουμένων πολιτών, θεωρείται η δηλωθείσα στο Πληροφοριακό Σύστημα «TAXISNET».

Τα εγκεκριμένα πακέτα καθώς και οι εγκεκριμένοι Πάροχοι/Προμηθευτές θα δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της Δράσης προς ενημέρωση των Δικαιούχων πολιτών της Δράσης. Επιπρόσθετα, oι Πάροχοι/Προμηθευτές θα μπορούν να δημοσιοποιούν στην ιστοσελίδα τους τις εγκεκριμένες προσφορές τους (κάθε κατηγορίας προϊόντος). Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να καλούν το web service της Δράσης που επιστρέφει ποιες προσφορές τους έχουν εγκριθεί, πριν τις αναρτήσουν στην ιστοσελίδα τους.

Ο αριθμός των προϊόντων ανά πάροχο που θα αναρτώνται/συμμετέχουν στη δράση θα είναι καθορισμένος και περιορισμένος μέχρι 15 προϊόντα εξοπλισμού ΤΠΕ, μέχρι 15 πακέτα σύνδεσης στο διαδίκτυο, μέχρι 5 προϊόντα υποστήριξης/συμβουλευτικής ενημέρωσης. Τα προϊόντα θα μπορούν να αντικαθίστανται στην πορεία της Δράσης, με την ίδια διαδικασία. Η διαδικασία της αντικατάστασης των προϊόντων ανά κατηγορία θα πραγματοποιείται με όρους ορθής χρήσης, δηλαδή δεν θα μπορεί να ξεπερνάει τον μέγιστο αριθμό καταχωρήσεων ανά κατηγορία (π.χ. ο κάθε  Πάροχος/Προμηθευτής θα μπορεί να προβεί σε προσθήκες μέχρι 15 νέα προϊόντα εξοπλισμού ΤΠΕ ή μέχρι 5 προϊόντα υποστήριξης/ συμβουλευτικής ενημέρωσης, αντικαθιστώντας μια υφιστάμενη προσφορά με μια καινούρια).

Η μείωση της τιμής μιας προσφοράς από μεριάς Παρόχου/Προμηθευτή αποτελεί επικαιροποίηση της προσφοράς και δεν θα απαιτεί εκ νέου έγκριση από το Τ.Ε.Ε. Εξαργύρωση Χρήση του Κουπονιού από τους ωφελούμενους.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί, μέσω της ιστοσελίδας της Δράσης και με χρήση των διαπιστευτηρίων (username/password) του πληροφοριακού συστήματος «TAXISNET» της Γ.Γ.Π.Σ. να δει αν είναι επιλέξιμος ωφελούμενος της Δράσης. Θα μπορεί να τυπώνει το μοναδικό κωδικό του κουπονιού που του αντιστοιχεί ή να το λάβει στο email του ή στο κινητό του. Στη συνέχεια θα μπορεί να επισκέπτεται το Web Site της Δράσης και να αναζητήσει Παρόχους/Προμηθευτές που έχουν κατάστημα στην περιοχή του και να εντοπίζει τις Προσφορές «Πακέτα» που τον ενδιαφέρουν.

Στο κατάστημα ο ωφελούμενος προσέρχεται με το προσωπικό του κουπόνι που θα έχει εκτυπώσει (ή θα το έχει στο κινητό του) και με την αστυνομική του ταυτότητα/διαβατήριο. Ο υπάλληλος του Παρόχου/ Προμηθευτή θα πρέπει μέσω του ΠΣ της δράσης να ελέγξει τα στοιχεία του ωφελούμενου καθώς και αν το ηλεκτρονικό κουπόνι είναι ενεργό ή έχει χρησιμοποιηθεί.

Ο ωφελούμενος επιλέγει υποχρεωτικά Συσκευή και Τηλεπικοινωνιακή Σύνδεση και προαιρετικά, Υποστήριξη/ Συμβουλευτική Ενημέρωση. Το κατάστημα καταχωρεί την παραγγελία του ωφελούμενου μαζί με όλα τα απαραίτητα στοιχεία (ενδεικτικά: Serial Number συσκευής κλπ) στο ΠΣ της Δράσης.

Τα παραστατικά που θα εκδώσουν οι Πάροχοι/Προμηθευτές και οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, θα πρέπει να περιλαμβάνουν σε εμφανές σημείο τον μοναδικό Κωδικό Κουπονιού του ωφελούμενου. Παραστατικό που δε φέρει το σωστό Κωδικό Κουπονιού ΔΕΝ θα είναι επιλέξιμο από τη Δράση.

Πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο ωφελούμενος θα πρέπει να υπογράψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που θα εκδοθούν και τυπωθούν στο κατάστημα από το πληροφοριακό σύστημα της Δράσης (ενδεικτικά: Φόρμα Επιλογής προϊόντων ωφελούμενου Υπεύθυνη Δήλωση ωφελούμενου, Σύμβαση μεταξύ Παρόχου/Προμηθευτή και ωφελούμενου, κλπ) καθώς και από τους Παρόχους/Προμηθευτές (ενδεικτικά: Τηλεπικοινωνιακό Συμβόλαιο, Δελτίο Αποστολής Τιμολόγιο Εξοπλισμού, κλπ).

Οι ωφελούμενοι μπορούν να ελέγξουν στο Web Site της Δράσης, εάν ο Κωδικός Κουπονιού αντιστοιχεί στα προϊόντα (συσκευή, σύνδεση και υποστήριξη/συμβουλευτική ενημέρωση) που προμηθεύτηκε.

Παροχή συμβουλευτικής ενημέρωσης σε χρήση ΤΠΕ προς τους ωφελούμενους

Οι Πάροχοι/Προμηθευτές μπορούν να επιλέγουν από το κατάλογο με τους εγκεκριμένους συμβούλους Υποστήριξης/ Ενημέρωσης για συνεργασία. Οι σύμβουλοι Υποστήριξης/ Ενημέρωσης θα μπορούν να αποδεχτούν ή να απορρίψουν την αίτηση αυτή.

Εάν ο ωφελούμενος έχει επιλέξει συμβουλευτική ενημέρωση και υποστήριξη σε θέματα χρήσης και αξιοποίησης ΤΠΕ, θα ακολουθεί επικοινωνία από τον Πάροχο/Προμηθευτή για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της ανωτέρω ενημέρωσης. Είναι ευθύνη του Παρόχου/ Προμηθευτή και του ωφελούμενου πολίτη για την τελική επιλογή των ημερομηνιών των συναντήσεων οι οποίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν κατ’ οίκον του ωφελούμενου και να είναι μέγιστης διάρκειας δύο (2) ωρών η κάθε συνάντηση.

Ο ελάχιστος συνολικός αριθμός ωρών ενημέρωσης και υποστήριξης σε θέματα χρήσης και αξιοποίησης ΤΠΕ είναι τέσσερις (4). Η ομάδα του ποιοτικού ελέγχου των υπηρεσιών υποστήριξης ενημέρωσης δειγματοληπτικά ελέγχει τη διαδικασία ενημέρωσης, διασταυρώνοντας τηλεφωνικά ή/και με άλλα μέσα που θα καθοριστούν, την κατ΄ οίκον παρουσία του Συμβούλου Υποστήριξης/Ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της διαδικασία ενημέρωσης.

Ο ωφελούμενος θα έχει επίσης τη δυνατότητα πρόσβασης σε e-learning περιεχόμενο που θα αφορά το σύνολο των θεματικών ενοτήτων χρήσης και αξιοποίησης ΤΠΕ, που θα αναπτυχθεί από τους φορείς υλοποίησης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το φυσικό αντικείμενο της Δράσης σύμφωνα με το ΦΕΚ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2015 και το οικονομικό αντικείμενο της Δράσης πρέπει να έχει ολο κληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προυποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, τους όρους, τα κριτήρια, τις προθεσμίες, τον τρόπο υποβολής αίτησης κλπ, θα βρείτε στο επίσημο site της "Ψηφιακής Αλληλεγγύης", http://www.e-inclusion.gr/.

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών