ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ΄αρίθμ 7/5-8-2016 εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλισης/Κλάδος:Α' Συντάξεων, του Ο.Γ.Α. , σύμφωνα με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων .

Όπως αναφέρεται στην ανωτέρω εγκύλιο σε γενικές γραμμές  , δικαιούχοι του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφαλίστων υπερηλίκων, είναι καταρχήν οι ανασφάλιστοι υπερήλικες και αυτοί που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, και επιπλέον εφόσον πληρούν ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ τις εξής προϋποθέσεις:

- Να έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους

- Να μην λαμβάνουν ή να μην δικαιουται σύνταξη απο το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή απο την Ελλάδα, μεγαλύτερη απο το πλήρες ποσό του μηνιαίου επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων.

-Να διαμένου μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα :

1)επί δεκαπέντε (15) συνεχόμεν έτη πριν την υποβολή της αίτησης ή

2) δεκαπέντε (15) έτη μεταξύ του 17ου και του 67ου έτους της ηλικίας τους εκ των οποίων τα δέκα(10) συνεχόμενα πριν την υποβολή της αίτησης και εξακολουθούν να διαμένουν στην Ελλάδα και μετά την λήψη της παροχής.

- το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα τους , καθώς και το απαλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (4.320€) ή στην περίπτωση εγγάμων να μην υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ(8.640€)

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

α. Ακίνητη Περιουσία: Θα πρέπει να μην υπερβαίνει το ποσό των 90.000€

β. Κινητή Περιουσία (οχήματα κλπ): το τεκμήριο αντικειμενικής δαπάνης δεν θα πρέπει να μην υπερβαίνει  αθροιστικά το ποσό των 6.000€

Προκειμένου να ενημερωθείτε αναλυτικά, όσον αφορά τις προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων, καθώς και την διαδικασία υποβολής της αίτησης, των δικαιολογητικών κλπ, μπορείτε να διαβάσετε την σχετική εγκύκλιο πατώντας ΕΔΩ ή να προσέλθετε στο Γραφείο Ανταποκριτή του Ο.Γ.Α. του Δήμου.

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών