ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Κυριακή 5-3-2017 και ώρα 18:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ψαρών με μοναδικό θέμα την διεξαγωγή των δημαιρεσιών για την εκλογή νέων μελών τόσο στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και στην Οικονομική Επιτροπή (τακτικά και αναπληρωματικά), με θητεία 2,5 ετών και συγκεκριμένα έως τη λήξη της δημοτικής περιόδου την 31-8-2019.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συναίνεσης, γεγονός που αποδεικνύεται και από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Όλοι οι υποψήφιοι έλαβαν από 10 ψήφους έκαστος σε σύνολο 10 παρόντων δημοτικών συμβούλων.  Τα αποτελέσματα των δημαιρεσιών έχουν ως εξής:

Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρος Δ.Σ

Κουτσοδόντη Βασιλική

Σύμβουλος πλειοψηφίας

Αντιπρόεδρος Δ.Σ

Χατζησκουλίδης Χρήστος

Σύμβουλος μειοψηφίας

Γραμματέας Δ.Σ

Κούτικα Αγγελική

Σύμβουλος πλειοψηφίας 

Οικονομική Επιτροπή 

Τακτικά μέλη 

Βασιλική Ευαγγελία

Σύμβουλος πλειοψηφίας

Κούτικα Αγγελική

Σύμβουλος πλειοψηφίας

Κουτσοδόντη Καλλιόπη

Σύμβουλος πλειοψηφίας

Παπαμιχάλης Ιωάννης

Σύμβουλος πλειοψηφίας

Μπουλαζέρη Μαργαρίτα

Σύμβουλος μειοψηφίας

Χαχούλης Φώτιος

Σύμβουλος μειοψηφίας 

Αναπληρωματικά μέλη 

Βασιλικής Ιωάννης

Σύμβουλος πλειοψηφίας

Δημητρέλης Νικόλαος

Σύμβουλος πλειοψηφίας

Μπεναρδής Γεώργιος

Σύμβουλος πλειοψηφίας

Βρατσάνος Μάρκος

Σύμβουλος μειοψηφίας

Κουτσοδόντη Αγγελική

Σύμβουλος μειοψηφίας

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών