02/2017 ΑΟΕ 04/2017 Σύνταξη σχεδίου υποχρεωτικής αναμόρφωσης - τροποποίησης του προϋπολογισμού και αντίστοιχα του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ψαρών, οικον. έτους 2017.

02/2017 ΑΟΕ 05/2017 Σύνταξη 4ης τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού έτους 2016

02/2017 ΑΟΕ 06/2017 Ψήφιση πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων, εργασιών, προμηθειών και λοιπών δαπανών.

02/2017 ΑΟΕ 07/2017 Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου στην υπ’ αρ. 41/2016 αγωγή που κατατέθηκε από την κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ συζ Παύλου ΑΔΕΛΗΝΗ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, το γένος ΜΠΑΡΤΖΗ, κατά του Δήμου Ψαρών, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χίου.

02/2017 ΑΟΕ 08/2017 Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για δαπάνες ΔΙΑΣ καθώς και για αμοιβές και προμήθειες εντολών / εμβασμάτων κινήσεων των λογαριασμών που διατηρεί ο Δήμος Ψαρών στην Εθνική Τράπεζα και στη Τράπεζα Πειραιώς.

02/2017 ΑΟΕ 09/2017 Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ψαρών λόγω έκτακτων βλαβών για το έτος 2017.

 

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών