2/2016 ΑΟΕ 19/22-2-2016 Σύσταση πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2016.
 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών