Στα Ψαρά σήμερα την 21η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδος Κυριακή και ώρα 17:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό Πρωτ. 2047/17-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως ισχύουν.

Στα πλαίσια της Οικονομικής Επιτροπής συντάχθηκε το πρακτικό της με αριθμ 15/2014.

ΘΕΜΑ (ΑΡ.ΑΠ 88): Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2014

ΘΕΜΑ (ΑΡ.ΑΠ 90): Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου με τη επωνυμία «ΣΠΙΤΑΛΙΑ»

ΘΕΜΑ (ΑΡ.ΑΠ 91): Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια μπαταρίας για το Ασθενοφόρο όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ2890.

ΘΕΜΑ (ΑΡ.ΑΠ 92): Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση εργασιών Συντήρηση των κλιματιστικών της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δήμου Ψαρών

ΘΕΜΑ (ΑΡ.ΑΠ 93): Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή Τελών Κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Ψαρών.

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών