Στα Ψαρά σήμερα την 2η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 11:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό Πρωτ. 1952/28-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως ισχύουν.

Στα πλαίσια της Οικονομικής Επιτροπής συντάχθηκε το πρακτικό της με αριθμ 14/2014.

ΘΕΜΑ (ΑΡ.ΑΠ 78): Κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Ψαρών έτους 2015.

ΘΕΜΑ (ΑΡ.ΑΠ 79): Ψήφιση πίστωσης και κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων Δήμου Ψαρών».

ΘΕΜΑ (ΑΡ.ΑΠ 80): Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή - συντήρηση του απορριμματοφόρου με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ2866.

ΘΕΜΑ (ΑΡ.ΑΠ 81): Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια δέντρων.

ΘΕΜΑ (ΑΡ.ΑΠ 82):  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια χρωμάτων και ειδών χρωματισμού.

ΘΕΜΑ (ΑΡ.ΑΠ 83): Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια υλικών περίφραξης.

ΘΕΜΑ (ΑΡ.ΑΠ 84): Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση εργασιών φύτευσης και συντήρησης πρασίνου.

ΘΕΜΑ (ΑΡ.ΑΠ 85): Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας ασφάλισης οχημάτων Δήμου Ψαρών.

ΘΕΜΑ (ΑΡ.ΑΠ 86): Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας «Αναλύσεις ύδατος» Δήμου Ψαρών.

ΘΕΜΑ (ΑΡ.ΑΠ 87): Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση εργασιών επισκευής τηλεοπτικών αναμεταδοτών.

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών