Στα Ψαρά σήμερα την 25η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 11:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό Πρωτ. 1931/21-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως ισχύουν.

Στα πλαίσια της Οικονομικής Επιτροπής συντάχθηκε το πρακτικό της με αριθμ 13/2014.

ΘΕΜΑ (ΑΡ.ΑΠ 72) :  Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2014 – Επανάληψη της υπ’ αρ. 63/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ (ΑΡ.ΑΠ 73) :  Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2014 για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων Δήμου Ψαρών».

ΘΕΜΑ (ΑΡ.ΑΠ 74) : Καθορισμός του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού.

ΘΕΜΑ (ΑΡ.ΑΠ 75) : Καθορισμός των συντελεστών ύδρευσης και αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 2015

ΘΕΜΑ (ΑΡ.ΑΠ 76) : Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με αιτήσεις δημοτών για παραγραφή χρηματικών ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους

ΘΕΜΑ (ΑΡ.ΑΠ 77) : Σύνταξη 3ης τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού έτους 2014.

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών