Στα Ψαρά σήμερα την 31η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 11:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό Πρωτ. 1838/27-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως ισχύουν.

Στα πλαίσια της Οικονομικής Επιτροπής συντάχθηκε το πρακτικό της με αριθμ 12/2014.

ΘΕΜΑ (ΑΡ.ΑΠ 70) : Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Ψαρών, έτους 2015.

ΘΕΜΑ (ΑΡ.ΑΠ 71) :  Προέλεγχος απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου Ψαρών, έτους 2013.

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών