Στα Ψαρά σήμερα την 8η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 11:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό Πρωτ. 1721/3-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως ισχύουν.

Στα πλαίσια της Οικονομικής Επιτροπής συντάχθηκε το πρακτικό της με αριθμ 10/2014.

ΘΕΜΑ (ΑΡ.ΑΠ 67) : Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2014.

ΘΕΜΑ (ΑΡ.ΑΠ 68) : Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση εργασιών Αποτύπωσης των Οικονομικών Συναλλαγών του Δήμου, με τη Διπλογραφική Μέθοδο, βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 315/99 για το έτος 2014.

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών