Στα Ψαρά σήμερα την 23η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 11:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό Πρωτ. 1650/18-9-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως ισχύουν. 

Στα πλαίσια της Οικονομικής Επιτροπής συντάχθηκε το πρακτικό της με αριθμ 9/2014.

ΘΕΜΑ (ΑΡ.ΑΠ 61): Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ (ΑΡ.ΑΠ 63): Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2014

ΘΕΜΑ (ΑΡ.ΑΠ 64): Απόδοση του υπ΄ αρ. Β-12/2014 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου

ΘΕΜΑ (ΑΡ.ΑΠ 65): Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την αίτηση δημοτών για παραγραφή χρηματικών ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

ΘΕΜΑ (ΑΡ.ΑΠ 66): Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση εργασιών απομαγνητοφώνησης των πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών