05/2019 ΑΔΣ 38/09-02-2019 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών και της Ε.Ε.Τ.Α.Α για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη Κατασκευής Νέου Ιατρείου Δήμου Ψαρών»

05/2019 ΑΔΣ 39/09-04-2019 Αποδοχή υλοποίησης του έργου INSULAE που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON 2020

05/2019 ΑΔΣ 40/09-04-2019 Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2019- Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

05/2019 ΑΔΣ 41/09-04-2019 Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου δύο επιστημονικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου INSULAE που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «HORIZON 2020»

05/2019 ΑΔΣ 42/09-04-2019 Περί αποδοχής της συμμετοχής του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” του Υπουργείου Εσωτερικών στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»

05/2019 ΑΔΣ 43/09-04-2019 Έκφραση σύμφωνης γνώμης για τη συμμετοχή του Δήμου Η.Ν. Ψαρών στο πρόγραμμα «ΑΘΛΗΤΙΚA ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ 2019»

05/2019 ΑΔΣ 44/09-04-2019 Παροχή φιλοξενίας στα μέλη της Φυσιολατρικής Λέσχης Φουσκωτών Σκαφών «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» - Εξειδίκευση πιστώσεων

05/2019 ΑΔΣ 45/09-04-2019 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού της επετείου του Ολοκαυτώματος των Ψαρών

05/2019 ΑΔΣ 46/09-04-2019 Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Επετείου του Ολοκαυτώματος- Εξειδίκευση πιστώσεων

05/2019 ΑΔΣ 47/09-04-2019 Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στη Χίο. Εξειδίκευση πίστωσης

 

 

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών