03/2019 ΑΔΣ 14/04-02-2019 Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της Απόφασης Υπ. Οικονομικών οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ/21.01.2019 (ΦΕΚ 104/24.01.2019 τεύχος Β’) «Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 όπως ισχύει»

03/2019 ΑΔΣ 15/04-02-2019 Υποβολή πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Δήμου Ψαρών» στο Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο» με Κωδικό πρόσκλησης ΒΑ_ΕΤΠΑ_6α_83 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3450) στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» με τίτλο: «Δράσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ)»- Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Η.Ν. Ψαρών και του Δήμου Χίου

03/2019 ΑΔΣ 16/04-02-2019 Έγκριση σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών και του Δήμου Χίου για τη διοικητική υποστήριξη του Δήμου Η.Ν. Ψαρών στον τομέα των τεχνικών υπηρεσιών

03/2019 ΑΔΣ 17/04-02-2019 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου προς Φανάρι»

03/2019 ΑΔΣ 18/04-02-2019 Διατύπωση απόψεων στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας ΑΕΚΚ με Οργανωμένο Χώρο Διάθεσης Αδρανών Υλικών και Καταλοίπων από την Επεξεργασία ΑΕΚΚ, στη θέση “Καστρί”, του Δήμου Ψαρών»

03/2019 ΑΔΣ 19/04-02-2019 Προγραμματισμός προσλήψεων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους

03/2019 ΑΔΣ 20/04-02-2019 Προγραμματισμός προσλήψεων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα

03/2019 ΑΔΣ 21/04-02-2019 Έγκριση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Ψαρών έτους 2019

03/2019 ΑΔΣ 22/04-02-2019 Παράταση προγραμματικής σύμβασης για τη λειτουργία γραφείου ανταποκριτή ΟΑΕΔ στο Δήμο Ψαρών

03/2019 ΑΔΣ 23/04-02-2019 Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016

03/2019 ΑΔΣ 24/04-02-2019 Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών βάσει του Ν. 4412/2016

03/2019 ΑΔΣ 25/04-02-2019 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 

03/2019 ΑΔΣ 26/04-02-2019 Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών 

03/2019 ΑΔΣ 27/04-02-2019 Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Ψαρών

03/2019 ΑΔΣ 28/04-02-2019 Περί αποδοχής του αιτήματος αδελφοποίησης του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου με το Δήμο Ηρωικής Νήσου Ψαρών

03/2019 ΑΔΣ 29/04-02-2019 Έκδοση ψηφίσματος στήριξης εκπαιδευτικών α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης ακριτικών, παραμεθορίων και δυσπρόσιτων περιοχών της Ελλάδας

 

 

 

 

 

 

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών