1)Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ψαρών και ΕΚΕΤΑ (Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης), για την συμμετοχή του Δήμου Ψαρών στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU

2)Έγκριση της προσχώρησης του Δήμου Ψαρών στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.» Α΄ Φάση

3)Καθορισμός του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού

4)Καθορισμός των συντελεστών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης 

5)Καθορισμός τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων 

6)Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων δημοτικού κοιμητηρίου 

8)Έγκριση και οριστική παραλαβή της μελέτης «Μελέτη αναβάθμισης υφιστάμενων δεξαμενών ύδρευσης - εγκατάστασης συστήματος τηλεμετρίας - ενεργειακής αναβάθμισης υδρευτικού συστήματος»

9)Έγκριση Οριστικών Πρωτοκόλλων της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016

10)Ορισμός επιτροπής κληρώσεων ΜΗΜΕΔ για τους διαγωνισμούς έργων του έτους 2019

11)Ορισμός επιτροπής διενέργειας κληρώσεων για την επιλογή αναδόχων έργων, μελετών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών μέσω του Κ.Η.Σ.Κ. για το έτος 2019

 

 

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών