21/2018 ΑΔΣ 125/26-11-2018 Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2018.

21/2018 ΑΔΣ 126/26-11-2018 Υποβολή Αιτήματος Χρηματοδότησης στο Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο» με Κωδικό πρόσκλησης ΒΑ_ΕΤΠΑ_4c_60 (Α/Α ΟΠΣ: 2538) στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ)»

21/2018 ΑΔΣ 127/26-11-2018 Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ψαρών και του Δήμου Χίου για την πράξη: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ».

21/2018 ΑΔΣ 128/26-11-2018 Υποβολή αιτήματος ένταξης στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” του Υπουργείου Εσωτερικών στον Άξονα Προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας» με τίτλο: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις».

21/2018 ΑΔΣ 131/26-11-2018 Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020.

21/2018 ΑΔΣ 133/26-11-2018 Έγκριση εκτέλεσης εργασιών «παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ωρίμανσης του έργου “Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων Δήμου Ψαρών”» -Εξειδίκευση της πίστωσης.

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών