20/2018 ΑΔΣ 115/02-11-2018 Υποβολή Αιτήματος Χρηματοδότησης στο Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο» με Κωδικό πρόσκλησης ΒΑ_ΕΤΠΑ_6α_71 (Α/Α ΟΠΣ: 3246) στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» με τίτλο: «Δράσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ)»

20/2018 ΑΔΣ 116/02-11-2018 Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ψαρών και του Δήμου Χίου για την πράξη: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ».

20/2018 ΑΔΣ 117/02-11-2018 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα

20/2018 ΑΔΣ 118/02-11-2018 Παράταση προγραμματικής σύμβασης για τη λειτουργία γραφείου ανταποκριτή ΟΑΕΔ στο Δήμο Ψαρών

20/2018 ΑΔΣ 119/02-11-2018 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 στο Δήμο Ψαρών

20/2018 ΑΔΣ 121/02-11-2018 Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2018 y> στο Δήμο Ψαρών

20/2018 ΑΔΣ 123/02-11-2018 Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα. Εξειδίκευση της πίστωσης αρών

20/2018 ΑΔΣ 124/02-11-2018 Σύσταση μουσικών χορωδιακών ομάδων και διοργάνωση μουσικών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο προγραμματισμού πολιτιστικών εκδηλώσεων περιόδου Χειμώνας 2018 – Καλοκαίρι 2019 - Εξειδίκευση πίστωσης

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών