18/2018 ΑΔΣ 95/25-09-2018 Έγκριση και οριστική παραλαβή της μελέτης «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ψαρών»

18/2018 ΑΔΣ 96/25-09-2018 Συνεργασία Δήμου Ψαρών για τον σχεδιασμό- υλοποίηση δράσεων της εταιρείας πρόληψης και προαγωγής της υγείας

18/2018 ΑΔΣ 97/25-09-2018 Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης έτους 2018 του Δήμου Ψαρών

18/2018 ΑΔΣ 98/25-09-2018 Αποδοχή ένταξης και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος - Προϋπολογισμού για την πράξη «Έργα υποδομής διαχείρισης ακαθάρτων, ομβρίων και ύδρευσης Ψαρών».

18/2018 ΑΔΣ 99/25-09-2018 Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στη Χίο. Εξειδίκευση της πίστωσης

18/2018 ΑΔΣ 100/25-09-2018 Έγκριση υποβολής αιτήματος απόσυρσης από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ‘‘Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης έργων των ΟΤΑ’’ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, της Αίτησης Χρηματοδότησης για την εκπόνηση των μελετών του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ “ΞΕΝΩΝΑΣ Ε.Ο.Τ.” ΣΤΑ ΨΑΡΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΙΟΥ»

18/2018 ΑΔΣ 101/25-09-2018 Έγκριση υποβολής Πρότασης Ένταξης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα “Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης έργων των ΟΤΑ” του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκπόνηση μελετών του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ».

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών