10/2018 ΑΔΣ 54/22-05-2018 Αποδοχή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και απόδοση των πιστώσεων αυτών στις σχολικές επιτροπές.

10/2018 ΑΔΣ 55/22-05-2018 Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών  του άρθρου 221 του Ν.4412/2016

10/2018 ΑΔΣ 56/22-05-2018 Περί αποδοχής της συμμετοχής του Δήμου Ψαρών στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” του Υπουργείου Εσωτερικών στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας»

10/2018 ΑΔΣ 57/22-05-2018 Έγκριση και οριστική παραλαβή της μελέτης «Υδρολογική Μελέτη στα πλαίσια της οριοθέτησης για τις ενοποιημένες ανάγκες ύδρευσης – αποχέτευσης του Δήμου Ψαρών»

10/2018 ΑΔΣ 58/22-05-2018 Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Το.Σ.Δ.Α.) Δήμου Ψαρών.

10/2018 ΑΔΣ 59/22-05-2018 Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2018.

 

 

 

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών