08/2018 ΑΔΣ 41/02-05-2018 Έγκριση Οριστικών Πρωτοκόλλων της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

08/2018 ΑΔΣ 42/02-05-2018 Επιχορήγηση του Μορφωτικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Ψαρών «Ο Κωνσταντίνος Κανάρης»

08/2018 ΑΔΣ 43/02-05-2018 Παράθεση γεύματος στο πλαίσιο επίσκεψης του σωματείου «ΦΙΛΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ»

08/2018 ΑΔΣ 44/02-05-2018 Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών «Προωθητικές Ενέργειες Τουριστικής Προβολής»

08/2018 ΑΔΣ 45/02-05-2018 Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας “Καθαρισμός - εξωραϊσμός παραλιών Δ. Ψαρών και τοποθέτηση εξοπλισμού”

08/2018 ΑΔΣ 46/02-05-2018 Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας “Εργασίες αντιπυρικής προστασίας Δήμου Ψαρών”

08/2018 ΑΔΣ 47/02-05-2018 Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας “Βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου”

08/2018 ΑΔΣ 48/02-05-2018 Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Επισκευή- συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Ψαρών”

08/2018 ΑΔΣ 49/02-05-2018 Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου “Αποκατάσταση βατότητας δρόμου προς Φανάρι”

08/2018 ΑΔΣ 50/02-05-2018 Γνωμοδότηση σχετικά με την συγκρότηση της επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών του έργου “Αποκατάσταση βατότητας δρόμου προς Φανάρι”

08/2018 ΑΔΣ 52/02-05-2018 Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στη Μυτιλήνη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών