07/2018 ΑΔΣ 34/11-04-2018 Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2018

07/2018 ΑΔΣ 36/11-04-2018 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού της επετείου του Ολοκαυτώματος των Ψαρών.

07/2018 ΑΔΣ 38/11-04-2018 Συμμετοχή του Δήμου Ψαρών στην Πανελλαδική Εθελοντική Δράση «Let’s do it Greece 2018»

07/2018 ΑΔΣ 39/11-04-2018 Περί αποδοχής της συμμετοχής του Δήμου Ψαρών στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” του Υπουργείου Εσωτερικών στον Άξονα Προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικούεξοπλισμού».

07/2018 ΑΔΣ 40/11-04-2018 Περί αποδοχής της συμμετοχής του Δήμου Ψαρών στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” του Υπουργείου Εσωτερικών στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»

 

 

 

 

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών