02/2017 ΑΔΣ 07/20-02-2017 Συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:«Επισκευή – συντήρηση δημοτικού κτιρίου ΣΠΙΤΑΛΙΑ» Δήμου Ψαρών

02/2017 ΑΔΣ 08/20-02-2017 Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Ψαρών

02/2017 ΑΔΣ 09/20-02-2017 Προγραμματισμός προσλήψεων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους

02/2017 ΑΔΣ 10/20-02-2017 Προγραμματισμός προσλήψεων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα

02/2017 ΑΔΣ 11/20-02-2017 Αποδοχή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και απόδοση των πιστώσεων αυτών στις σχολικές επιτροπές

02/2017 ΑΔΣ 12/20-02-2017 Έγκριση μετακίνησης δημάρχου και ψήφιση πίστωσης των δαπανών μετακίνησης του

02/2017 ΑΔΣ 13/20-02-2017 Έγκριση δαπανών μετακινήσεων δημάρχου

02/2017 ΑΔΣ 14/20-02-2017 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών