Στα Ψαρά σήμερα την 26η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ψαρών, ύστερα από την με αριθμό Πρωτ. 991/22-9-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών