1/2016 ΑΔΣ 1/18-01-2016 Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2014 Δήμου Ψαρών.

2/2016 ΑΔΣ 2/22-2-2016 Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών έτους 2016

2/2016 ΑΔΣ 12/22-2-2016 Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ έτους 2016

12/2016 ΑΔΣ 69/10-9-2016 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ψαρών στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Δι.Α.Νο.Χ. Α.Ε.

12/2016 ΑΔΣ 70/10-9-2016 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευή - συντήρηση και εξοπλισμός ελικοδρομίου».

12/2016 ΑΔΣ 71/10-9-2016 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Δήμου Ψαρών»

15/2016 ΑΔΣ 84/11-10-2016 Συγκρότηση επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

15/2016 ΑΔΣ 85/11-10-2016 Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης - αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών βάσει του Ν. 4412/2016.

16/2016 ΑΔΣ 86/9-11-2016 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ενίσχυση φέροντος οργανισμού δημοτικού κτιρίου» Δ. Ψαρών.

16/2016 ΑΔΣ 87/9-11-2016 Έγκριση και ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ψαρών έτους 2017.

16/2016 ΑΔΣ 88/-9-11-2016 Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2016.

16/2016 ΑΔΣ 89/9-11-2016 Έγκριση 3ης τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού έτους 2016.

16/2016 ΑΔΣ 90/9-11-2016 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ψαρών στο Δίκτυο ΔΑΦΝΗ (Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου και Ιονίου).

16/2016 ΑΔΣ 91/9-11-2016 Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου.

17/2016 ΑΔΣ 92/28-11-2016 Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Ψαρών».

17/2016 ΑΔΣ 97/28-11-2016 Έγκριση παράτασης προγραμματικής σύμβασης για τη λειτουργία γραφείου ανταποκριτή ΟΑΕΔ στο Δήμο Ψαρών.

17/2016 ΑΔΣ 98/28-11-2016 Αποδοχή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και απόδοση των πιστώσεων αυτών στις σχολικές επιτροπές.

17/2016 ΑΔΣ 99/28-11-2016 Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2016.

17/2016 ΑΔΣ 100/28-11-2016 Συμμετοχή του Δήμου Ψαρών στις κινητοποιήσεις της 30ης Νοεμβρίου 2016 για την διεκδίκηση του μειωμένου Φ.Π.Α. στο Β. Αιγαίο.

17/2016 ΑΔΣ 101/28-11-2016 Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-2018.

 

 

 

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών