Οικονομική Επιτροπή 2017-2019

Βρατσάνος Κωνσταντίνος (Πρόεδρος)

Βασιλική Ευαγγελία

Κούτικα Αγγελική

Κουτσοδόντη Καλλιόπη

Μπουλαζέρη Μαργαρίτα

Παπαμιχάλης Ιωάννης

Χαχούλης Φώτιος

 

 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Ψαρών